Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία

Η Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία (f MRI) είναι μία σύγχρονη μη επεμβατική μέθοδος χαρτογράφησης του εγκεφάλου που εντοπίζει και μελετά κέντρα κρίσιμων για τον άνθρωπο λειτουργιών όπως είναι π.χ. η ομιλία και η μνήμη. Είναι κατάλληλη και για τα παιδιά. Η εικόνα παράγεται από την εκτέλεση συγκεκριμένων εντολών εκ΄ μέρους του ασθενούς (κίνηση κάποιου χεριού, ομιλία κλπ). Σε συνδυασμό με τη Μαγνητική Δεσμιδογραφία (DTI) αποτελεί ένα βασικό εργαλείο προεγχειρητικής εκτίμησης των ασθενών που πάσχουν από βλάβες κοντά σε σημαντικά κέντρα του εγκέφαλου.